بازی مرغ پخت و پز

صفحه اصلی > بازی مرغ ها > بازی مرغ پخت و پز

آماده دستور پخت مرغ را با این بازی آشپزخانه. مراحل را طی کرده و پس از آن نگاه در آشپزخانه سایر ظروف و مواد تشکیل دهنده. کلیک کنید و بکشید مورد آنها استفاده کنید.

68/109 عاشق این بازی

بازگشت به بازی مرغ ها

لیستی از حیوانات
فارسی