سیستم عامل بازی با حشرات

صفحه اصلی > حشرات بازی ها > سیستم عامل بازی با حشرات

انتخاب گل در حالی که اجتناب دشمنان برای روشن 10 سطح از این بازی! را انتخاب کنید و حشره خود را افزایش یا کاهش ارتفاع به انتخاب همه گل. استفاده از کلیدهای جهت دار برای هدایت و کلید و ثانیه به پرواز بالاتر یا بیشتر.

2/4 عاشق این بازی

بازگشت به حشرات بازی ها

لیستی از حیوانات
فارسی