حباب پازل با خرس

صفحه اصلی > بازی ها خرس > حباب پازل با خرس

با کلیک بر روی خرس در مرکز مارپیچ به پرتاب توپ به گروه آنها را با رنگ و این موجب خواهد شد آنها ناپدید می شوند و در نتیجه اتاق را بیشتر. لطفا توپ بد نیست این گروه ، در غیر این صورت مارپیچی است کامل شده و می توانید از دست بدهند.

11/16 عاشق این بازی

بازگشت به بازی ها خرس

لیستی از حیوانات
فارسی