تعادل بازی با شیر

صفحه اصلی > ها بازی از شیر > تعادل بازی با شیر

پادشاه سرگرم کننده جنگل تلاش برای نگه داشتن تعادل خود را بر روی یک ماشین از بازدید کنندگان ، تنها می تواند هم در هر سقوط. کمک به او برای ماندن در خودرو ، با استفاده از کلیدهای جهت چپ و راست به منفی وزن هنگام آن را به زودی ، پاییز و فلش به پایین رها کنید.

113/167 عاشق این بازی

بازگشت به ها بازی از شیر

لیستی از حیوانات
فارسی