بازی RELEX

صفحه اصلی > بازی فیل ها > بازی RELEX

سرگرم کننده اغلب این پرندگان مزاحم که فیل فقیر. بنابراین ، پر از خشم ، او به دنبال آنها را سرکوب. به دنبال یکی از پرندگان دوباره به او کسی را دست انداختن ، او در زمین است. آنچه او نمی داند ، ج این است که فیل می تواند این زمان له آن را در هر. شما باید به او کمک کند زنده بماند تا زمانی که امکان پذیر است. برای این کار ، استفاده از کلیدهای پیکان چپ و راست به حرکت می کند.

16/36 عاشق این بازی

بازگشت به بازی فیل ها

لیستی از حیوانات
فارسی