ماهیگیری شبیه ساز

صفحه اصلی > از ماهی ها بازی > بازی ها ماهیگیری با ماهی > ماهیگیری شبیه ساز

بیاموزید که ماهی با این بازی شبیه سازی! صبر ماهی می شود گزینه های خود را به خط وصل نمایید و دکمه های مختلف در برای بازیابی گرفتن شما. استفاده از ماوس به بازی.

12/30 عاشق این بازی

بازگشت به بازی ها ماهیگیری با ماهی

لیستی از حیوانات
فارسی