بازی بولینگ با میمون

صفحه اصلی > ها بازی از میمون > بازی ها ورزشی با میمون > بازی بولینگ با میمون

بازی توپ بولینگ مانند یک میمون استفاده چپ و راست کلیدهای پیکان برای هدایت ، سپس نوار فضا را جهت اندازه گیری و قدرت. وقتی که شما میخواهید آن را راه اندازی کنند ، مطبوعات فضا.

2/5 عاشق این بازی

بازگشت به بازی ها ورزشی با میمون

لیستی از حیوانات
فارسی