ضربه محکم و ناگهانی به میمون

صفحه اصلی > ها بازی از میمون > ضربه محکم و ناگهانی به میمون

آمار قوی ترین امکان این میمون با دست است که در کنار بررسی سابقه خود را در راه اندازی شد. ماوس استفاده خود را با کلیک کردن به طور مداوم در حالی که به سرعت به سمت کشیدن میمون.

123/147 عاشق این بازی

بازگشت به ها بازی از میمون

لیستی از حیوانات
فارسی