مهاجرت Albatross

صفحه اصلی > بازی ها پرنده > مهاجرت Albatross

شما باید برای عبور از اقیانوس هند از استرالیا تا آفریقا. برای این کار شما باید گرفتن قدرت خود را در تمام طول سفر با غواصی برای گرفتن ماهی ، اما برحذر باشید ها کوسه و تورهای ماهیگیری : کنترل فلش در ارتفاع بالا به کنترل : مساحت غواصی برای گرفتن ماهی.

79/113 عاشق این بازی

بازگشت به بازی ها پرنده

لیستی از حیوانات
فارسی