مهارت در بازی هوایی با پروانه ها

صفحه اصلی > ها بازی از پروانه > مهارت در بازی هوایی با پروانه ها

Mindy کمک به عقب پروانه! پرواز به بالا و تا آنجا که ممکن و با شتاب قدرت یو پی اس خود را بهبود نمره به همه به بازی کردن با کلیک بر روی موس برای تعیین زاویه و قدرت شلیک ، کلیک کنید و سپس به باقی ماندن در هوا. از کلید فاصله استفاده از پاداش.

55/67 عاشق این بازی

بازگشت به ها بازی از پروانه

لیستی از حیوانات
فارسی