سیستم عامل بازی با خر کنگ 2

صفحه اصلی > گوریل بازی ها > سیستم عامل بازی با خر کنگ 2

کلید های جمع آوری را باز کند. گوریل. اجتناب از کروکودیلها و موانع در راه استفاده از کلیدهای جهت دار حرکت و فاصله برای پرش.

15/33 عاشق این بازی

بازگشت به گوریل بازی ها

لیستی از حیوانات
فارسی