برک آوت بازی با آفتابپرست

صفحه اصلی > بازی Cameleon ها > برک آوت بازی با آفتابپرست

بازی از این برک آوت ، آفتابپرست آجر می خورد به جمع آوری امتیاز اضافی. تغییر رنگ با استفاده از آیکن ها در سمت چپ صفحه نمایش قادر به گرفتن بلوک همه به بازی کردن با موس. سپس آجر را کلیک کنید رنگ برسد.

127/190 عاشق این بازی

بازگشت به بازی Cameleon ها

لیستی از حیوانات
فارسی